ดาวน์โหลด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ครั้ง วันที่
คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 6.02 MB 47 3 ม.ค. 63
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 0.48 MB 46 3 ม.ค. 63
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 0.29 MB 45 3 ม.ค. 63
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 0.18 MB 46 3 ม.ค. 63
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด 0.29 MB 42 3 ม.ค. 63
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด 0.69 MB 60 3 ม.ค. 63
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.40 MB 45 3 ม.ค. 63
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด 0.42 MB 45 3 ม.ค. 63
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด 0.29 MB 51 3 ม.ค. 63
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด 0.07 MB 41 3 ม.ค. 63
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด 0.08 MB 45 3 ม.ค. 63
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด 0.11 MB 45 3 ม.ค. 63
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด 0.27 MB 37 3 ม.ค. 63
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด 0.15 MB 46 3 ม.ค. 63
คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด 0.07 MB 48 3 ม.ค. 63
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด 0.13 MB 52 3 ม.ค. 63
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด 0.18 MB 43 3 ม.ค. 63
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด 0.31 MB 38 3 ม.ค. 63
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 0.58 MB 37 3 ม.ค. 63
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด 0.22 MB 44 3 ม.ค. 63
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด 0.07 MB 44 3 ม.ค. 63
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด 0.21 MB 41 3 ม.ค. 63
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด 0.10 MB 64 3 ม.ค. 63
ว9 PA แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 2.02 MB 24 21 ส.ค. 65
ว10PA แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลด 2.17 MB 23 21 ส.ค. 65
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พนักงานราชการและลูกจ้าง ดาวน์โหลด 2.80 MB 24 21 ส.ค. 65
ว 12 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาท 38ค.(2) ดาวน์โหลด 0.55 MB 23 21 ส.ค. 65
การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาในช่วง covid-19 ดาวน์โหลด 0.69 MB 32 21 ส.ค. 65