บริหารวิชาการ

 
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - ภาษาไทย
 - ภาษาอังกฤษ
 - ภาษาญี่ปุ่น
การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
 กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาโรงเรียนสุจริต


 
คู่มือประชาชน
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
- งานวัดผลประเมินผล
- งานจัดตารางเรียนตารางสอน
- งานกิจกรรมแนะแนว
- งานการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด
- งานการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้
- งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- งานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานบริหารงบประมาณพัสดุและครุภัณฑ์
- งานส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
- งานสำนักงานและธุรการกลุ่ม
- งานสารสนเทศ
- งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้่ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล