บริหารงบประมาณ

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานการควบคุมภายใน
งานการบริหารการเงินและบัญชี
งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ
งานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 


 
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
 
 


 
งบประมาณ
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2566   
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565   
     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564   
 
     แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  
     แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 65
     การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต 65
 
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 
พัสดุ
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
      ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      
 


 
งบประมาณ
    รายงานแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีีงบประมาณ 2565  
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564  
    รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565  
    รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
    
    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  
    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประปีงบประมาณ 2565  
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
   
 
พัสดุ
     สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564