บริหารงานบุคคล


 
บทบาทและอำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชน 25ุ65
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
- บริหารงานบุคคล
           งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
           งานวางแผนอัตรากำลัง
           งานพัฒนาบุคลากร
           งานสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
           งานเงินการกุศลในชุมชน
           งานจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           งานจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
           งานประเมินการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
           งานการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
           งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           งานการเลื่อนเงินเดือน
           งานวินัยและการลงโทษ
           งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
           งานประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           งานขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
           งานสำนักงานและธุรการกลุ่มงาน
           งานสารสนเทศและพัสดุกลุ่มงาน
           งานจัดองค์กร จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
           งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารทั่วไป
กิจการนักเรียน
 
 

 
ประกาศโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิรจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พนักงานราชการและลูกจ้าง
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พนักงานราชการและลูกจ้าง
ว9 PA แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู
ว10PA แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ื 2-1 ต.ค.64
การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาในช่วง covid-19
ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
ว 26 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ว 10 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2544
v25 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
w14-2565 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
ว_19-2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ว_26-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
V_18_2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
v3-2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔
v7_2565 แนวการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ ในสภาวะการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
v8-2565  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกร
v9-2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
v11-2565-  ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
V15-2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
v18-2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
v21-2564  ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
v23-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
v24 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู
w4-2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว_10-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 
รายงานสรุปผลการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร