บริหารทั่วไป


มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ
งานพัสดุกลุ่มงาน
งานสารสนเทศกลุ่มงาน
งานโภชนาการโรงเรียน
งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
งานยานพาหนะ
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
งานอาคารสถานที่
งานสาธารณูปโภค
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานนักการภารโรง
งานประกันอุบัติเหตุ
งานพัฒนาระบบ ICT
มาตรการป้องกันการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน