กิจการนักเรียน


มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานวางแผนและพัฒนาระเบียบวินัย
งานวิจัยหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน
งานสถานีตำรวจจำลองในสถานศึกษา
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
งานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE
งานเวรประจำวันและกิจรรมหน้าเสาธง
งานคณะกรรมการควบคุมดูแลทรงผมนักเรียน
งานทะเบียนประวัติและงานธุรการกลุ่มงาน
งานแผนงานและพัสดุกลุ่มงาน
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานชุมชนสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและบริการสาธารณะ
งานการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
งานสารสนเทศกลุ่มงาน