ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญา

            ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

            ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


คำขวัญ
 
          เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน