อักษรย่อ/สี/พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
           อักษรย่อของโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  คือ ป.พ.

สีประจำโรงเรียน  คือ แสด - ดำ
           สีแสด  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
           สีดำ    หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
            พระพุทธกาญจนาภิเษก