วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
           พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยและใช้ชีวิตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ (Mission)
           1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม รักการทำงาน มีทักษะกระบวนการคิด ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ส่งเสริมครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างงานวิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมสู่ครูมืออาชีพ
          3. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
          4. พัฒนาและส่งเสริม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ประสานภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

เป้าประสงค์ (Goal)

           1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษา
           2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
           3. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่นับถือและเห็นคุณค่าของตนเอง
           5. ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
           6. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีโครงการสอน แผนการสอน งานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัฒกรรม
           7. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           8. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
           9. มีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
           10. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
           11. มีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล