อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
       มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์
       สร้างคนดีมีคุณภาพสู่ชุมชน