ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายนิรันดร ปาละมา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ                     นายนิรันดร  ปาละมา
ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
วิทยฐานะ            ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515
ที่อยู่ปัจจุบัน        109 หมู่ 19 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์มือถือ    0817244855
E-Mail :               krunirundorn@wjd.ac.th
 
ประวัติการศึกษา
          ระดับ ปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา 
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
 
ประวัติการทำงาน
4   เมษายน  2540                    บรรจุเป็นข้าราชการครู อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนโกรกพระ
                                                อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1   เมษายน  2545                     อาจารย์ 1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จ.ลำพูน
21 มีนาคม   2550                      ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน
1   มีนาคม   2562                      ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
13 ธันวาคม  2564 ถึงปัจจุบัน    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร