ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 7 8 15
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 2 5 7
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 5 6
รวมเฉพาะครูผู้สอน 9 11 20
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 13 14 27
รวมทั้งหมด 14 19 33